Anti-gender — mitä se on?

Anti-gender on vastareaktio gender-ideologialle. Siksi on välttämätöntä tietää lyhyesti käsite ”gender-ideologia”, toiselta nimeltään sukupuoli-ideologia ja mitä se tarkoittaa ennen syventymistä ”anti-gender”-käsitteeseen. Alla on lyhennelmä gender-ideologiasta, täysimittainen artikkeli gender-ideologiasta ja sen historiasta löytyy täältä.

Gender-ideologian teesit eli väitteet

Ideologia on aate tai oppirakennelma. Gender-ideologiaksi, sukupuoli-ideologiaksi tai sukupuoliaatteeksi kutsutaan näkemystä, jonka mukaan:

Gender-ideologia (=sukupuoli-ideologia)
 • Sukupuoli lisääntymisbiologisena käsitteenä on häivytettävä kaikin tavoin näkyvistä ja kielenkäytöstä läpi yhteiskunnan.

 • Sukupuoli ei määräydy objektiivisesti havaittavien lisääntymisbiologisten tuntomerkkien, vaan ihmisen subjektiivisen kokemuksen pohjalta.

 • Muutkin käsitteet miehen ja naisen lisäksi, kuten avioliitto, isä, äiti, perhe, seksuaalisuus ja helmällisyys on normatiivisina tuhottava.

 • Sukupuoli on sosiaalinen konstruktio.

Gender-ideologia karsastaa ihmisen kahta sukupuolta

Gender-ideologia yrittää kumota ihmisen lisääntymisbiologisen sukupuolen merkityksen, pyrkii häivyttämään sen näkyvistä läpi yhteiskunnan ja lopulta yrittää kieltää jopa sellaisten sanojen käytön, jotka viittaavat ihmisen kahteen eri sukupuoleen.

Kieltolistalla silloin ovat esimerkiksi mies, nainen, poika, tyttö, äitiys, isyys, sekä kaikki muu, mistä nämä asiat voisivat tulla jotenkin esiin. Sukupuoli-ideologia ei ole jättänyt rauhaan esimerkiksi ammattinimikkeitä, jotka päättyvät sanaan sana ”-mies” tai Suomessa edes liikennemerkkejä, joissa on tunnistettavissa mies tai nainen hahmona.

Gender-ideologian vieminen kouluopetukseen ja jopa päiväkoteihin on huolestuttavaa sen haittavaikutusten vuoksi. Sitä pidetään terveydellisesti haitallisena ilmiönä, erityisesti nuorille3. Feminismin, naisten oikeuksien, sukupuolivähemmistön ja tasa-arvon määrittäminen muuttuu ongelmalliseksi, ellei käsitteet ”nainen” ja ”mies” ole yksiselitteisiä.

Vaikka tuo amerikkalaista perua oleva aate sukupuolten häivyttämisestä näkyy jo laajasti Suomessakin ja sen historia tunnetaan hyvin, silti löytyy edelleen jopa yliopiston piiristä tahoja, jotka haluavat kiistää gender-ideologian olemassaolon4.

Tämä ideologia on syntynyt 1990-luvulla ja sen kehittäjinä tunnetaan mm. Judith Butler1 ja Christopher Dummitt. Butlerin ydintavoite oli sukupuolen häivyttäminen: mies ja nainen, avioliitto ja perhe, isä ja äiti, seksuaalisuus ja hedelmällisyys sekä heteroseksuaalisuus oli hänen mielestään normatiivisina käsitteinä tuhottava. Kansan suussa tuo normatiivisuuden vastainen aate on ajoittain pelkistynyt muotoon ”kaikki normaali on tuhottava”.

Christopher Dummit taisteli pitkään väitteen ”sukupuoli on sosiaalinen konstruktio” puolesta, mutta myönsi myöhemmin, että väitteellä ei ole mitään tieteellistä pohjaa vaan se on tekaistu2 . Hän puolustautui: ”En ollut yksin, kaikki tekaisivat ja tekaisevat edelleen asioita. Sukupuolentutkimuksessa toimitaan niin”. Hänen julkaisujaan on käytetty yliopistossa oppikirjoina.
Tämän aatteen edustajien mukaan ihminen voi syntyä ”väärään kehoon”. Tuo heijastaa aatteen keskeistä lähestymistapaa reaalimaailmaa ja pysyviä asioita kohtaan: Oma mielipide tai kokemus itsestä eli identiteetti oletetaan oikeammaksi ja todellisemmaksi asiaksi, kuin fyysinen olemus eli oma keho. Sukupuoli muuttuu ideologiseksi eli henkilön omaan tuntemukseen perustuvaksi asiaksi. Tuosta tulee nimitys ”ideologinen sukupuoli” ja myös toinen nimi gender-ideologialle eli sukupuoli-ideologia.

Ottaen huomioon yleinen tieteellinen periaate, että käytännössä toimimaton teoreettinen malli tulee hylätä, on sukupuoli-ideologian levinneisyys hämmästyttävää. Tuon voinee käsittää vain edellä olevan Cristopher Dummitin lausunnon perusteella ja voimakkaalla leimaamisella tiedeyhteisössä eri mieltä olevia kohtaan.

Sukupuoli-ideologisen käsitemaailman ulkopuolella sukupuoleen liittyvälle tuntemukselle on ollut olemassa jo pitkään kuvaava termi. Se on sukupuoli-identiteetti eli käsitys omasta sukupuolesta; termi, jota tieteellinen tutkimus on käyttänyt vuosikymmenet. Sukupuoli-identiteetti on psyyken ominaisuus ja se voi vaihdella iän, kulttuurin ja kokemusten mukaan.

Anti-gender — siis mitä?

Termit sukupuoli-ideologia ja gender-ideologia, joka johtuu sen englanninkielisestä nimestä, ovat jo aika vanhoja. Sen sijaan sanat anti-gender, anti-gender-toimija ja anti-gender-liike ovat aika uusia ilmaisuja ja nämä käsitteet vaativat hieman tarkastelua liittyen sanojen englanninkielisiin juuriin.

Uudelle aatteelle on usein ominaista, että se yrittää kumota jonkin aiemman aatteen tai vastustaa sitä. ”Anti”-etuliite tarkoittaa englanninkielessä vastustamista ja myös haitan tai uhan torjumista. Sukupuoli-ideologia vastustaa ihmisen lisääntymisbiologian merkitystä eli se on ”anti-sex”-ideologia. Englannin kielessä sana ”sex” tarkoittaa ihmisen synnynnäistä sukupuolta lisääntymisbiologisena käsitteenä.

Aiemmin harvinainen sana ”gender” otettiin käyttöön tarkoittamaan tuntemukseen perustuvaa sukupuoli-identiteettiä, mutta sukupuoli-ideologian levittämisen yhteydessä sitä on aktiivisesti tarjottu sanan ”sex” tilalle, tarkoituksella hämärtää sukupuolen merkitystä. Sanaa ”gender” pidettiin aluksi jopa huvittavana8, mutta sen yleistymistä vauhditti sekä sukupuoli-ideologiset julkaisut1 että se, että ”sex”-sana sai vähitellen toisen merkityksen.

Englanninkielessä sanan ”gender” käyttöönotto liittyy kiinteästi feminismiin ja gender-ideologiaan eli sukupuoli-ideologiaan, toisin sanoen pyrkimykseen häivyttää sukupuoli. Lienee aika selkeää, että ei voi olla mitään ”anti-gender”-asiaa, ellei ole ensin sitä ”gender”-aktivismia. Samoin on johdonmukaista, että sana ”anti-gender” tarkoittaa, että ei hyväksy sukupuoli-ideologiaa, vaan kannattaa lisääntymisbiologista faktaa ihmisen sukupuolesta.


”Anti-gender” teesit eli väitteet:
 • Ihmisen sukupuoli on synnynnäinen, lisääntymisbiologinen ja muuttumaton ominaisuus. Se ei perustu tunteeseen eikä tuntemukseen (gender).

 • Eri sukupuolia ihmisellä on kaksi (sukupuolinormatiivisuus).

 • Yhteiskunta säilyy johtuen ihmisen luontaisesta kiinnostuksesta vastakkaista sukupuolta kohtaan eli heteronormatiivisuus on yhteiskunnan edun mukainen asia.

 • On normaali asia, että on miehiä ja naisia. Sitä ei tarvitse eikä pidä piilottaa yhteiskunnassa eikä keskustelussa.

Anti-gender tarkoittaa sitoutumista tietoon ihmisen kahdesta lisääntymisbiologisesta sukupuolesta, sekä kaikkea toimintaa, jossa ei hyväksytä sukupuoli-ideologiaa, suhtaudutaan kriittisesti sen levittämiseen ja pyritään ehkäisemään sukupuoli-ideologian aiheuttamia haittoja3.

Mitä anti-gender ei tarkoita

Anti-gender on ajattelutapa ja vastareaktio gender-ideologialle, mutta gender-ideologiaa itse edustavat aktivistit usein liittävät siihen epäasiallisella tavalla aivan muita asioita tarkoituksella mustamaalata ja solvata lisääntymisbiologiseen sukupuolikäsitykseen5 sitoutuvia henkilöitä ja ryhmiä. Taustalla on gender-ideologian kannattajien oma kielteinen tai ajoittain myös vihamielinen suhtautuminen ihmisen sukupuolen binäärisyyteen, eli että ihmisellä on vain kaksi eri sukupuolta, mies ja nainen. Tavoitteena heillä on estää tai vaientaa eri tavoin ajattelevat.

Anti-gender ei ole mikään yksittäinen järjestäytynyt liike tai järjestö, sillä ei ole mitään kattojärjestöä, eikä sillä ole mitään valtavaa ulkomaista anti-gender rahoitusta4, kuten joskus näkee väitettävän. Suomessa ei ole koskaan näkynyt mitään tuollaista. Valtioneuvoston luova ihmisoikeusselvityskin vuodelta 2019, johon usein viitataan, on sisällöltään kiistanalainen ja gender-ideologisten näkemysten värittämä. Virheellinen väite anti-genderin tasa-arvon vastaisuudesta löytyy myös Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta 09.06.2022.

Tasa-arvoon, naisten oikeuksiin ja vähemmistöoikeuksiin liittyen tulisi huomata, että gender-ideologia (eikä anti-gender) on näiden vastainen: Jos sukupuoli on mielivaltainen tuntemukseen perustuva käsite, niin ei tiedetä enää, kuka on oikeasti nainen ja kuka mies. Käsitteet tasa-arvo, feminismi, sukupuolivähemmistö ja transsukupuolisuus mitätöityvät. Samoin naisten turvalliset tilat.

Vaientamiskulttuuri levinnyt eduskuntaankin

Gender-ideologian edistämiseen liittyvä hyökkäävä vaientamiskulttuuri ja epäasiallinen kommentointi on nykyään kuultavissa jopa eduskunnassa. Pääosin vihervasemmistolaiset henkilöt saivat aikaan toisten kansanedustajien loukkaantumisen ja riidan 20.10.2022 eduskunnan täysistunnossa9 esittämällä hyökkääviä tekaistuja väittämiä edellä olleista puhujista ja muistakin kansanedustajista. Hyökkäyksen tarkoitus oli leimata kaikki eri mieltä käsiteltävästä asiasta olevat kansanedustajat erilaisin nimityksin, kuten taantumuksellinen, äärioikeistolainen, tasa-arvon ja naisten oikeuksien tukahduttaja, ihmisoikeuksien vastustaja, valehtelija, vihan lietsoja, uhriutuja, itsemääräämisoikeuden halventaja. Kaikki nämä kielteiset ilmaukset niputettiin ja liitettiin ”järjestäytyneeseen kansainväliseen anti-gender liikkeeseen”, jota vastaan epäasialliset puhujat ilmaisivat hyökkäävänsä kommentoidessaan edellisten kansanedustajien puheita.

Paikalla olleet epäasiallisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneet Kristillisdemokraattien, Keskustan ja Perussuomalaisten kansanedustajat esittivät toiveen vihamielisten perättömien solvausten lopettamisesta eduskunnassa, mutta eduskunnan pöytäkirjasta ilmenee, että pyyntöä ei kunnioitettu.

Anti-gender eli sitoutuminen käsitykseen ihmisen lisääntymisbiologisesta sukupuolesta on täysin normaali asia, mutta vihamielinen käytös tämäntyyppisiä normaaleja asioita kannattavia ihmisiä vastaan on epäasiallista, etenkin eduskunnassa.

Viitteet

 1. Kirja, julk. 15.11.1989 ISBN 0415900433, uusi painos 2015 ISBN 1138834726: Butler, J., Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity
 2. Quillette: https://quillette.com/2019/09/17/i-basically-just-made-it-up-confessions-of-asocial-constructionist/
 3. ROGD-ilmiö, mitä se tarkoittaa? https://rogd.fi/?p=1
 4. YLE 10.10.2021, Anti-gender-liike pyrkii heikentämään…
 5. Sukupuolen kehityksen biologia ja genetiikka: https://www.duodecimlehti.fi/duo16511
 6. Näyte koulun oppikirjasta ”Voimaa 7-9”-terveystiedon kirja
 7. TAYS/Aino Mattila, Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti…
 8. Online Etymology Dictionary
 9. Eduskunnan täysistunnon 20.10.2022 pöytäkirja

Jaa artikkeli:

Kehitysehdotukset ja kommentit: “Anti-gender — mitä se on?

 • Asiallisuuden varmistamiseksi kommentit ennakkotarkastetaan. Muuta keskustelua kuin parannusehdotuksia, korjauksia tai lisäyksiä ei tänne voida ottaa vastaan. Aikaa ja mahdollisuutta laajan keskustelun moderointiin ei ole. Sähköpostia koskien tämän sivuston asioita voi lähettää osoitteeseen arto.okj(ät)gmail.com

 • Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *